SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.3.2022
VZN 2 2021 Z a D územného plánu obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN 2 2021 Z a D územného plánu obce Cejkov
25.3.2022
VZN 1 2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN 1 2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Cejkov
25.3.2022
DODATOK k VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov DODATOK k VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cejkov
25.3.2022
VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cejkov
25.3.2022
VZN 32019 o výške príspevku zákonného zastupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených obcou Cejkov a o ďalších poplatkoch súvisiacich s poskytovaním stravy.
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN 32019 o výške príspevku zákonného zastupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených obcou Cejkov a o ďalších poplatkoch súvisiacich s poskytovaním stravy.
25.3.2022
VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
25.3.2022
VZN-Požiarny poriadok obce CEJKOV
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN-Požiarny poriadok obce CEJKOV
25.3.2022
VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Cejkov na úseku školstva
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Cejkov na úseku školstva
25.3.2022
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
25.3.2022
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
25.3.2022
VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce CEJKOV
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce CEJKOV
25.3.2022
VZN o záväznej časti Územného plánu obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o záväznej časti Územného plánu obce Cejkov
25.3.2022
VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch
25.3.2022
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Cejkov
25.3.2022
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Cejkov
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Cejkov
25.3.2022
VZN o miestnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o miestnych poplatkoch
25.3.2022
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
25.3.2022
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
25.3.2022
VZN o školskom obvode
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o školskom obvode
25.3.2022
VZN o konaní miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 25.3.2022
Názov VZN o konaní miestneho referenda
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Cejkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  • Št: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 12:30