SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Verejné vyhlášky

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
16.11.2021
Verejná vyhláška Optická trasa Orange Slovensko a DELTA ONLINE
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2021
Názov Verejná vyhláška Optická trasa Orange Slovensko a DELTA ONLINE
22.4.2021
EMAX Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení
Detail dokumentu
Dátum 22.4.2021
Názov EMAX Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení
1.4.2021
Obec Cejkov – územné rozhodnutie – líniovka Elprotech s.r.o.
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2021
Názov Obec Cejkov – územné rozhodnutie – líniovka Elprotech s.r.o.
15.3.2021
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2021
Názov Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR
Popis Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 08.03.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“. Správu o hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia). Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.03.2020. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v ustanoveniach § 65g zákona. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.
14.3.2021
Slovak Telekom v zastúpení Telco sro TV Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestného šetrenia
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2021
Názov Slovak Telekom v zastúpení Telco sro TV Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestného šetrenia
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Cejkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  • Št: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 12:30