Preskočiť na obsah

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
18. júna 2024
Kategória

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 31.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“. Správu o hodnotení nám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielajú (formou zverejnenia). Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informujeme o nich verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme, že počas úradných hodín na obecnom úrade možno do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.

Prílohy

Žiadne prílohy.