Preskočiť na obsah

DODATOK č1k VZN 42019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady