Preskočiť na obsah

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2024 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce C e j k o v